Polityka Środowiskowa ESSVE

Od ponad dziesięciu lat pracujemy nad zredukowaniem wpływu ESSVE na środowisko. Chcemy odegrać naszą rolę w zabezpieczeniu przyszłości dla następnych pokoleń poprzez odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe. Odnosimy sukcesy na tym polu.

Nasze cele środowiskowe są częścią naszego codziennego życia.

Nasze działania środowiskowe odbywają się przy współpracy z naszymi pracownikami, Klientami i dostawcami. Określiliśmy cele środowiskowe, monitorujemy nasze produkty, ich transport, dostawców, flotę pojazdów oraz nieruchomości.

Produkty

Aktywnie pracujemy nad zastąpieniem produktów w naszym asortymencie wyrobami o mniejszym wpływie na środowisko.

Transport towarów

Kontynuujemy optymalizację przewozów we  współpracy z innymi spółkami w B&B TOOLS. Wewnętrznie pracujemy nad projektem logistycznym w celu dalszego usprawnienia i skoordynowania dostaw z naszego magazynu centralnego. Wielkość transport towarów niebezpiecznych jest nieznaczna. Mierzymy również koszt jakości oraz staramy się jak najbardziej ograniczyć ilość zwrotów towarów.

Flota pojazdów

Zastąpiliśmy naszą starą flotę pojazdów maszynami eksploatowanymi z wykorzystaniem etanolu, biogazu i oleju napędowego (z wykorzystaniem filtrów cząstek stałych).

Dostawcy

Pracujemy nad zwiększeniem ilości dostawców posiadających certyfikat ISO 14001. Opracowaliśmy kwestionariusz internetowy dla naszych dostawców, znany jako Formularz Oceny Dostawców, oraz zcentralizowaliśmy cały proces związany z auditem zakładów produkcyjnych oraz Kodeksem Postępowania Dostawców.

Nieruchomości

Oświetlenie w naszym biurze w Szwecji zostało zastąpione ekologicznymi lampami o przedłużonej żywotności. Pozwoliło to zredukować zużycie energii elektrycznej oraz poprawiło jakość oświetlenia i komfort pracy.

Nasza Polityka Środowiskowa

Grupa B&B TOOLS pragnie wziąć na siebie część odpowiedzialności, aby pokazać szacunek dla środowiska oraz przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju.
Działania na rzecz ochrony środowiska będą prowadzone w ramach bieżącej działalności Grupy i zostaną włączone do pracy operacyjnej. Dzięki wysokim kompetencjom pracowników oraz poprzez ciągłe rozwijanie wiedzy Grupy na temat oddziaływania na środowisko realizujemy holistyczne podejście do kwestii ochrony środowiska. Wybierając dostawców, produkty oraz usługi pragniemy zapewnić minimalny wpływ na środowisko, na ile jest to technicznie wykonalne, ekonomicznie uzasadnione praz środowiskowo usprawiedliwione. Recykling zasobów powinien być ważnym punktem wyjścia dla działalności Grupy. Poprzez skuteczne rozwiązania transportowe oraz produkty i usługi wysokiej jakości możemy przyczynić się do zmniejszenia zużycia zasobów i energii. Stosując się lub przekraczając wymagania ustaw i przepisów ochrony środowiska, Grupa B&B TOOLS pobudza ciągłe doskonalenie każdej części łańcucha handlowego, co zapobiega i ogranicza zanieczyszczenie oraz inne negatywne oddziaływania na środowisko.

REACH

Rozporządzenie Unii Europejskiej REACH dotyczy rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów. ESSVE nie wytwarza żadnych substancji ani produktów chemicznych, nie importuje ich także spoza krajów UE. Z tego względu nie rejestrujemy żadnych substancji chemicznych, ale stawiamy wymagania i kontrolujemy naszych producentów i dostawców w celu zapewnienia ich zgodności z REACH.
W zakresie dyrektywy REACH współpracujemy ściśle z naszym konsultantem środowiskowym firmą Goodpoint AB, która śledzi sposób, w jaki REACH wpływa na naszych producentów i dystrybutorów. Goodpoint AB pomaga nam również ocenić i sklasyfikować produkty chemiczne, sporządzać karty bezpieczeństwa substancji oraz deklaracje środowiskowe i budowlane. Udziela również nam i naszym Klientom porad w zakresie wpływu naszych wyrobów na zdrowie i środowisko.

W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie bieżącej pracy ESSVE dotyczących REACH, prosimy o kontakt z Marią Danielson (maria.danielson@goodoint), konsultantką w Goodpoint AB.

basta

BASTA ( Wycofywanie niebezpiecznych substancji z produktów budowlanych)

W ramach naszej pracy środowiskowej, ESSVE pracuje z systemem BASTA dotyczącym branży budowlanej. Istotą tego systemu są kryteria właściwości oparte na dyrektywie REACH i mające za zadanie wycofywanie najbardziej niebezpiecznych substancji. Istnieje dużo warunków klasyfikacji. Stawiają one wymagania zarówno dla produktów jak i dostawców.

W ESSVE chcemy, aby możliwie jak najwięcej produktów spełniało wysokie wymagania kryteriów właściwości określonych w systemie BASTA. Poprzez wpływanie na naszych dostawców, tak by, jeśli to możliwe, zastępowali substancje niebezpieczne, dążymy do tego, by pewnego dnia móc zarejestrować wszystkie nasze produkty chemiczne w systemie BASTA. Więcej informacji o systemie BASTA oraz kryteria kwalifikacji znaleźć można na stronie www.bastaonline.se.

Certyfikat środowiskowy ISO 14001: 2004

Norma ISO 14001 dotyczy ustawicznego zmniejszania całkowitego obciążenia dla środowiska wywołanego prowadzoną działalnością. Dzięki tej normie kierownictwo ESSVE może skutecznie kontrolować wyniki, koszty i oszczędności wynikające z rozwoju naszych prac środowiskowych. ESSVE posiada akredytację środowiskową  ISO 14001 : 2004.

ISO 14001: 2004 przeznaczona jest dla firm i organizacji wszystkich rozmiarów i we wszystkich sektorach. System zarządzania środowiskowego pomaga zracjonalizować i usprawnić prace środowiskowe spółki.

Norma służy do:

      • określenia i zredukowania wpływu na środowisko wynikającego z działalności
      • określenia konkretnych celów udoskonaleń środowiskowych
      • utworzenia bazy wiarygodnej komunikacji w zakresie kwestii środowiskowych
      • wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego w celu osiągnięcia celów środowiskowych
      • kontroli realizacji prac środowiskowych
      • kontroli i oceny prac środowiskowych
      • postępowania opartego na ocenie i kontroli bieżącej sytuacji
      • wdrożenia procedur kontrolnych dla prac środowiskowych

Certyfikat ESSVE można obejrzeć klikając na link  ISO 14001 : 2004

Odpowiedzialność producenta za opakowanie

ESSVE bierze na siebie odpowiedzialność poprzez członkostwo w szwedzkiej organizacji (dawniej REPA) oraz Green Point w Norwegii.
Szwedzki certyfikat FTI.